krfs.net
当前位置:首页 >> 古罗马数字999怎么写 >>

古罗马数字999怎么写

个位数举例 I, 1 II, 2 III, 3 IV, 4 V, 5 VI, 6 VII, 7 VIII,8 IX, 9 十位数举例 X, 10 XI, 11 XII, 12 XIII, 13 XIV, 14 XV, 15 XVI, 16 XVII, 17 XVIII, 18 XIX, 19 XX, 20 XXI, 21 XXII, 22 XXIX, 29 XXX, 30 XXXIV, 34 XXXV, 35 XXXIX, 39 XL, 40 L, 50 LI, 51 LV, 55

1~10 I II III IV V VI VII VIII IX X10 X20 IIX100 C

个位数举例 Ⅰ-1、Ⅱ-2、Ⅲ-3、Ⅳ-4、Ⅴ-5、Ⅵ-6、Ⅶ-7、Ⅷ-8、Ⅸ-9 十位数举例 Ⅹ-10、Ⅺ-11、Ⅻ-12、XIII-13、XIV-14、XV-15、XVI-16、XVII-17、XVIII-18、XIX-19、XX-20、XXI-21、XXII-22、XXIX-29、XXX-30、XXXIV-34、XXXV-35、

I - 1 II - 2 III - 3 IV - 4 V - 5 VI - 6 X - 10 L - 50 C - 100 D - 500 M - 1000 罗马数字共有七个,即I(1),V(5),X(10),L(50),C(100),D(500),M(1000).按照下面的规则可以表示任意正整数. 重复数次:一个罗马数字重复几次,就表示这个数的几倍.如:"III

罗马数字的写法,baiI - 1 II - 2 III - 3 IV - 4 V du 5 VI - 6 VII 7 VIII - 8 IX - 9 X 10 XI 11 XII 12 XIII 13 XIV 14 XV 15 XVI 16 XVII 17 XVIII 18 XIX 19 XX 20 XXI 21 XXII 22 XXVIII - 28 XXIX - 29 XXX - 30 XL - 40 L - 50 LX - 60 LXX

I - 1 II - 2 III - 3 IV - 4 V 5 VI - 6 VII 7 VIII - 8 IX - 9 X 10 XI 11 XII 12 XIII 13 XIV 14 XV 15 XVI 16 XVII 17 XVIII 18 XIX 19 XX 20 XXI 21 XXII 22 XXVIII - 28 XXIX - 29 XXX - 30 XL - 40 L - 50 LX - 60 LXX - 70 LXXX - 80 XC - 90 XCIX - 99 C - 100 centum

CCLV CC=200 L=50 V=5 按顺序是CCLV=255

DCXIIII这个是六百二十二.

古罗马文的数字九Ⅸ一到十分别是Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ-Ⅹ

1999是mcmxcix个位数举例 i, 1 ii, 2 iii, 3 iv, 4 v, 5 vi, 6 vii, 7 viii,8 ix, 9 十位数举例 x, 10 xi, 11 xii, 12 xiii, 13 xiv, 14 xv, 15 xvi, 16 xvii, 17 xviii, 18 xix, 19 xx, 20 xxi, 21 xxii, 22 xxix, 29 xxx, 30 xxxiv, 34 xxxv, 35 xxxix, 39 xl, 40 l, 50 li, 51 lv, 55 lx, 60 lxv, 65

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.krfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com